ମାଣିକ୍ୟୁର ପାଇଁ ଲାଟେକ୍ସ ଗ୍ଲୋଭସ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ କି?କାହିଁକି?

ପ୍ର: ମାଣିକ୍ୟୁର କରିବାବେଳେ ମୁଁ ଲାଟେକ୍ସ ଗ୍ଲୋଭସ୍ ପିନ୍ଧି ପାରିବି କି?

A:ମାଣିକ୍ୟୁର ପାଇଁ ଆପଣ ଲାଟେକ୍ସ ଗ୍ଲୋଭସ୍ ପିନ୍ଧିପାରିବେ |ଉପଯୁକ୍ତ ଆକାରର ଲାଟେକ୍ସ ଗ୍ଲୋଭସ୍ ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୁଡ଼ାଇ ଦେଇପାରେ ଏବଂ ଖସିଯିବା ସହଜ ନୁହେଁ, ଯାହା ଦ୍ your ାରା ଆପଣଙ୍କ ହାତର ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଏବଂ ଆଙ୍ଗୁଠିର ଆଙ୍ଗୁଠି ମଧ୍ୟ ବଜାୟ ରହିବ |ସେହି ସମୟରେ, ଲାଟେକ୍ସ ଗ୍ଲୋଭସ୍ ନଖକୁ ପଲିସ୍ କରିବା ସମୟରେ ଧୂଳିକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ପୃଥକ କରିପାରେ ଏବଂ ହାତକୁ ସଫା ରଖେ |

yp04


ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ଜୁଲାଇ -26-2022 |